GUTANGA INTERERANO MURI INSS Z’IGICE CA GATATU CU MWAKA 2023

Publié par inss : Tue, 10/10/2023 - 15:35

MUKORESHA TANGA INTERERANO Z’ABAKOZI Z’IGICE CA GATATU CU
MWAKA WA 2023 MUKORESHEJE UBUHINGA NGURUKANABUMENYI
MENYA NEZA MUTEGEREZWA GUTANGA IBIRANGA UMUKORESHA : IZINA
RY’UMUKORESHA, I NOMERO Y’UMUKORESHA N’IGISATA AKORERAMWO
AHO MUSHIKIRIZA IMPAMPURO:
serecouvre10@inss.gov.bi, serecouvre11@inss.gov.bi, serecouvre12@inss.gov.bi,
serecouvre13@inss.gov.bi, serecouvre14@inss.gov.bi
ABAKORESHA BAZOKWAKIRWA KUVA ITARIKI 10 GUSHIKA 15 GITUGUTU
2023 KUVA I SAHA ZIBIRI ZO MUGITONDO GUSHIKA ISAHA CUMI N’IMWE
Z’UMUGOROBA
Hari ico mwipfuza kumenya :
Service Recouvrement Tél. 22 26 95 32 - 22 26 95 38 - inss.gov.bi

Type